DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Dwa konkursy dla organizacji pozarządowych
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.
 
ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
 
- Udzielanie pomocy osobom małoletnim, potrzebującym opieki i ochrony, zapewnienia możliwości wyrażania ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących,a zagrażających ich bezpieczeństwu i nawiązania kontaktu w nadzwyczajnej sytuacji;
- Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej oraz wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa, profilaktyki zachowań ryzykownych (alkohol, narkotyki);
- Organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego (zajęcia edukacyjne, zajęcia plenerowe) mających na celu przeciwdziałanie agresji, przemocy i patologii wśród dzieci i młodzieży;
- Rozwijanie współpracy z Policją w zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu.
- Realizacja zadania powinna przyczyniać się do wypracowania skutecznych mechanizmów służących pomocy osobom małoletnim w sytuacji zagrożenia, a także ograniczaniu negatywnych zjawisk występujących wśród młodych ludzi (patologii, przemocy).
 
Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.
 
korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami”,
bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu:
 
https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/14256,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadnia-publicznego-pn-quotOchrona-dzieci-i-m.html
 

__________________________________________________
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.

ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
 

Edukacja społeczeństwa w zakresie bezpiecznych zachowań poprzez organizację debat społecznych, warsztatów, spotkań;
Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania;
Edukacja kształtująca obywatelskie postawy dzieci i młodzieży.
Zadanie obejmować ma działania mające na celu poprawę wiedzy i świadomości społeczeństwa – osób małoletnich, a także seniorów na temat obowiązującego prawa, reagowania w sytuacjach zagrożeń, kształtowania postaw obywatelskich i społecznych, przyczyniających się do poprawy poczucia bezpieczeństwa.
 
Oferty należy składać do dnia 29 marca 2016 r.
 
korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa”,
bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu:
 
https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/organizacje-pozarzadow/otwarte-konkursy-ofert/14255,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadnia-publicznego-pn-quotEdukacja-spoleczna.html
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional