DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16ZADANIA WYDZIAŁU:

Prowadzenie spraw z zakresu:

 – gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, ustanowienie trwałego zarządu, sprzedaż, najem, dzierżawa, użyczenie; tj. przygotowywanie decyzji, umów, wykazów, ogłoszeń, pism,
– wyodrębnienie zasobu nieruchomości Skarbu państwa i gospodarowanie nim
– komunalizowanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gmin,
– rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie gruntów Skarbu Państwa i Powiatu Lwóweckiego,
– przygotowania decyzji, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
– stwierdzanie decyzją ustanowienia trwałego zarządu na gruntach będących w zarządzie Lasów Państwowych,
– wnioskowanie do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o przekazanie w użytkowanie lasów, gruntów i innych nieruchomości wskazanej jednostce organizacyjnej
– prowadzenie ewidencji mienia powiatu w systemie EGB-2000N dla celów sprawozdawczych
– ustalenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu
– przygotowania decyzji zezwalających na trwałe lub czasowe wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania rolniczego,
– przygotowania decyzji w sprawie rekultywacji,
– uzgadnianie wniosków i projektów decyzji o warunkach zabudowy,
– uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
– prowadzenie sprawozdawczości w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych,
– prowadzenie spraw w zakresie wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
– naliczanie opłat i wydawanie zawiadomień o wysokości opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej
– gospodarowania zasobem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu: zbywanie, wydzierżawianie, użyczanie, ustanawianie trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu
– przygotowywania wniosków przejęcia mienia Skarbu Państwa na rzecz powiatu,
– przygotowywania wniosków o nabycie mienia innych jednostek samorządowych, osób prawnych i fizycznych na rzecz Powiatu Lwóweckiego,
– opracowanie i uaktualnianie danych dotyczących stanu technicznego i potrzeb remontowo – modernizacyjnych obiektów wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości,
– kontrolowanie jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie gospodarowania nieruchomościami przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie lub trwały zarząd,
– przygotowania decyzji przekazujących na własność działki siedliskowe i dożywotnie,
– przygotowania decyzji regulujących prawa własności gospodarstw rolnych w oparciu o akty nadania na podstawie dekretu o ustroju rolnym,
– uchylanie, zmiany decyzji regulujących sprawy osiedleńcze gospodarstw rolnych oraz sprawy rentowe rolników i ich rodzin,
– wydawanie postanowień prostujących dane podmiotowe i przedmiotowe w aktach nadania, aktach własności ziemi i decyzjach orzeczenie o wykonaniu aktów nadania,
– przygotowanie wniosków do Sądu Rejonowego V wydziału Ksiąg Wieczystych w sprawach: wykreślenia ciężarów realnych, hipotek,
– porządkowanie ksiąg wieczystych dotyczących gospodarstw rolnych,
– sporządzanie pozwów do Sądu w sprawach u ustalenie treści księgi wieczystej oraz sporządzanie dokumentacji w sprawach o zasiedzenie,
– przygotowanie postępowania scaleniowego i wymiennego gruntów,
– prowadzenie rejestrów osób które ubiegają się o ekwiwalent za mienie pozostawione poza granicami państwa i wydanych zaświadczeń i decyzji,
– prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa i weterynarii,
– nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
– oceny wydawanych decyzji w zakresie nadzoru nad lasami prywatnymi, zgodnie z porozumieniem powierzającym ten nadzór,
– zlecenia przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów oraz planów urządzania lasów lub uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
– powierzanie w drodze porozumienia, prowadzenia spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawania decyzji adm. w I instancji – dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
– wydawanie decyzji (na wniosek właściciela lasu) o zmianie lasu na użytek rolny w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
– wydawanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawianie tego charakteru po uzgodnieniu z właścicielem lasu i zaopiniowanie przez radę gminy,
– zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu – po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego,
- przygotowania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych i powierzchniowych do celów bytowo gospodarczych i technologicznych,
- przygotowania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie budownictwa wodnego
i szczególnego korzystania z wód dla potrzeb projektowanych stawów rybnych,
- przygotowania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
- przygotowania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z odwodnień obiektów,
- przygotowania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie rolniczego wykorzystania ścieków,
- przygotowania decyzji ustanawiającej teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody,
- przygotowania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód śródlądowych powierzchniowych płynących do celów rybackich,
- przygotowania decyzji ustalającej linię brzegu,
- wydawania kart wędkarskich,
- rejestracji i wydawania zaświadczeń o pływających jednostkach wodnych – amatorski połów ryb,
- współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką
- przygotowania decyzji, ustalającej szczegółowy zakres i terminy wykonywania obowiązków polegających na utrzymywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
- zatwierdzania instrukcji, utrzymywania systemu urządzeń melioracji wodnych,
- nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,
- przygotowania decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
- prowadzenia rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Europejskiego,
- wpisywania do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Europejskiego i wydawania zaświadczeń,
- wydzierżawiania obwodów łowieckich polnych,
- rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie decyzji o wyrażeniu zgody na wycinkę drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy oraz z wałów przeciwpowodziowych i rosnących w odległości 3 m od stopy wału,
- wydawanie zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk i przetwarzanie odpadów,
- wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
- wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowisk odpadów,
- wydawanie decyzji o zamknięciu składowisk,
- wydawanie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza,
- przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
– opiniowanie planów gospodarki odpadami i programów ochrony środowiska, wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
– sporządzania map akustycznych na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska.


Pracownicy Wydziału:

Mariusz Kowalski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
tel. 75/782 28 21Alicja Cybulska

 Podinspektor ds. ochrony gruntów i rekultywacji
tel. 75 782 28 20,


Alicja Kobylak
Inspektor ds. Gospodarowania mieniem Powiatu
w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
tel. 75 782 28 94,


Bożena Deptuła
Inspektor ds. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
tel. 75 782 28 94,

Justyna Piechurska
Inspektor ds. rolnictwa, osadnictwa rolnego i mienia zabużańskiego
tel. 75 782 28 94,

Katarzyna Piksa - Makowiecka
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
tel. 75 782 28 20,


Anna Łyś
Podinspektor  ds. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
tel. 75 782 28 94,

 Nieruchomości na sprzedaż

Pliki do pobrania:

  

Turystyka
 

 


Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional