DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16ZADANIA WYDZIAŁU:

Prowadzenie spraw z zakresu:

 – gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, ustanowienie trwałego zarządu, sprzedaż, najem, dzierżawa, użyczenie; tj. przygotowywanie decyzji, umów, wykazów, ogłoszeń, pism,
– wyodrębnienie zasobu nieruchomości Skarbu państwa i gospodarowanie nim
– komunalizowanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gmin,
– rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie gruntów Skarbu Państwa i Powiatu Lwóweckiego,
– przygotowania decyzji, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
– stwierdzanie decyzją ustanowienia trwałego zarządu na gruntach będących w zarządzie Lasów Państwowych,
– wnioskowanie do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o przekazanie w użytkowanie lasów, gruntów i innych nieruchomości wskazanej jednostce organizacyjnej
– prowadzenie ewidencji mienia powiatu w systemie EGB-2000N dla celów sprawozdawczych
– ustalenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu
– przygotowania decyzji zezwalających na trwałe lub czasowe wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania rolniczego,
– przygotowania decyzji w sprawie rekultywacji,
– uzgadnianie wniosków i projektów decyzji o warunkach zabudowy,
– uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
– prowadzenie sprawozdawczości w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych,
– prowadzenie spraw w zakresie wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
– naliczanie opłat i wydawanie zawiadomień o wysokości opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej
– gospodarowania zasobem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu: zbywanie, wydzierżawianie, użyczanie, ustanawianie trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu
– przygotowywania wniosków przejęcia mienia Skarbu Państwa na rzecz powiatu,
– przygotowywania wniosków o nabycie mienia innych jednostek samorządowych, osób prawnych i fizycznych na rzecz Powiatu Lwóweckiego,
– opracowanie i uaktualnianie danych dotyczących stanu technicznego i potrzeb remontowo – modernizacyjnych obiektów wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości,
– kontrolowanie jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie gospodarowania nieruchomościami przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie lub trwały zarząd,
– przygotowania decyzji przekazujących na własność działki siedliskowe i dożywotnie,
– przygotowania decyzji regulujących prawa własności gospodarstw rolnych w oparciu o akty nadania na podstawie dekretu o ustroju rolnym,
– uchylanie, zmiany decyzji regulujących sprawy osiedleńcze gospodarstw rolnych oraz sprawy rentowe rolników i ich rodzin,
– wydawanie postanowień prostujących dane podmiotowe i przedmiotowe w aktach nadania, aktach własności ziemi i decyzjach orzeczenie o wykonaniu aktów nadania,
– przygotowanie wniosków do Sądu Rejonowego V wydziału Ksiąg Wieczystych w sprawach: wykreślenia ciężarów realnych, hipotek,
– porządkowanie ksiąg wieczystych dotyczących gospodarstw rolnych,
– sporządzanie pozwów do Sądu w sprawach u ustalenie treści księgi wieczystej oraz sporządzanie dokumentacji w sprawach o zasiedzenie,
– przygotowanie postępowania scaleniowego i wymiennego gruntów,
– prowadzenie rejestrów osób które ubiegają się o ekwiwalent za mienie pozostawione poza granicami państwa i wydanych zaświadczeń i decyzji,
– prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa i weterynarii,
– nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
– oceny wydawanych decyzji w zakresie nadzoru nad lasami prywatnymi, zgodnie z porozumieniem powierzającym ten nadzór,
– zlecenia przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów oraz planów urządzania lasów lub uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
– powierzanie w drodze porozumienia, prowadzenia spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawania decyzji adm. w I instancji – dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
– wydawanie decyzji (na wniosek właściciela lasu) o zmianie lasu na użytek rolny w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
– wydawanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawianie tego charakteru po uzgodnieniu z właścicielem lasu i zaopiniowanie przez radę gminy,
– zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu – po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego,
- przygotowania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych i powierzchniowych do celów bytowo gospodarczych i technologicznych,
- przygotowania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie budownictwa wodnego
i szczególnego korzystania z wód dla potrzeb projektowanych stawów rybnych,
- przygotowania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
- przygotowania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z odwodnień obiektów,
- przygotowania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie rolniczego wykorzystania ścieków,
- przygotowania decyzji ustanawiającej teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody,
- przygotowania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód śródlądowych powierzchniowych płynących do celów rybackich,
- przygotowania decyzji ustalającej linię brzegu,
- wydawania kart wędkarskich,
- rejestracji i wydawania zaświadczeń o pływających jednostkach wodnych – amatorski połów ryb,
- współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką
- przygotowania decyzji, ustalającej szczegółowy zakres i terminy wykonywania obowiązków polegających na utrzymywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
- zatwierdzania instrukcji, utrzymywania systemu urządzeń melioracji wodnych,
- nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,
- przygotowania decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
- prowadzenia rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Europejskiego,
- wpisywania do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Europejskiego i wydawania zaświadczeń,
- wydzierżawiania obwodów łowieckich polnych,
- rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie decyzji o wyrażeniu zgody na wycinkę drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy oraz z wałów przeciwpowodziowych i rosnących w odległości 3 m od stopy wału,
- wydawanie zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk i przetwarzanie odpadów,
- wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
- wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowisk odpadów,
- wydawanie decyzji o zamknięciu składowisk,
- wydawanie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza,
- przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
– opiniowanie planów gospodarki odpadami i programów ochrony środowiska, wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
– sporządzania map akustycznych na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska.

 


 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
tel. 75/782 28 21
email: m.kowalski(at)powiatlwowecki.plStanowisko ds. ochrony gruntów i rekultywacji
tel. 75 782 28 20

Stanowisko ds. Gospodarowania mieniem Powiatu
tel. 75 782 28 94


Stanowisko ds. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
tel. 75 782 28 94


Stanowisko ds. rolnictwa, osadnictwa rolnego i mienia zabużańskiego
tel. 75 782 28 94


 Nieruchomości na sprzedaż

Pliki do pobrania:

  

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional