DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Konkursy na stanowiska
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych placówek:

1. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Halny” w Kamieniu, Kamień 22, 59-630 Mirsk

2. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łupkach, Łupki 22, 59-610 Wleń


1. Do konkursów może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r.
Nr 184 poz. 1436 ze zm. ), tj.:
1) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
2) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkolnym schronisku młodzieżowym;
3) ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej –
w przypadku nauczyciela akademickiego;
6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – ( Dz.U z 2014 r. poz. 191 ze zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572, ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 168)

Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
-posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej
- ukończyła studia magisterskie;
- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
- ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
- nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub postępowanie dyscyplinarne;
- ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
- spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

Stanowisko dyrektora publicznego szkolnego schroniska młodzieżowego może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1 i 3-5 oraz § 1 pkt 2, 5,7 i 9.

2. Oferty kandydatów przystępujących do konkursów powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki oświatowej, której konkurs dotyczy,
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej (w przypadku nauczyciela), stażu pracy dydaktycznej (w przypadku nauczyciela akademickiego) lub stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym
(w przypadku osoby niebędącej nauczycielem)
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
j) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
l) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem, w zależności od placówki której konkurs dotyczy : „ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Halny” w Kamieniu ” lub „ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Łupkach” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski do dnia 4 czerwca 2014 roku do godz. 15 00 (decyduje data wpływu
do Sekretariatu). Na kopercie powinien być podany adres zwrotny i telefon kontaktowy.

4. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego.
                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                 Zarządu Powiatu Lwóweckiego
                                                                                        Józef Stanisław Mrówka
 
Pliki powiązane z artykułem:
Ogłoszenie o konkursach.pdf (797)
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional