Informacja o pożyczce
W dniu 30 października 2018r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

a POWIATEM LWÓWECKIM.

Pożyczka przeznaczona jest na dofinansowanie zadania: "Modernizacja instalacji CO w budynku głównym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim."

Całkowity, planowany koszt realizacji zadania wynosi 604.994,00 brutto zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wroławiu udziela pożyczki w kwocie 300.000,00 złotych na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2021r.„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
https://wfosigw.wroclaw.pl/