DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Uchwała Nr XXVII/4/13
 
Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 22 lutego 2013 roku
 
 
w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”.
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.  21 i art. 12 pk11  oraz art.17 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami)
 
 
uchwala się co następuje :
 
§ 1. Ustanawia się  Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”, przyznawany przez Radę Powiatu Lwóweckiego, jako wyraz szczególnego uznania i wyróżnienia za wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu Lwóweckiego i rozsławiania jego imienia.
 
§ 2. Ustala się Regulamin nadawania  Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Lwóweckiego oraz Zarządowi Powiatu Lwóweckiego .
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie  w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
REGULAMIN
NADAWANIA TYTUŁU – „ZASŁUŻONY DLA POWIATU LWÓWECKIEGO”

                                                                       §1. 
1.      Tytuł zostaje ustanowiony jako wyraz szczególnego uznania i wyróżnienia za wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu Lwóweckiego i rozsławiania jego imienia .
2.      Tytuł, nadaje się osobom fizycznym-obywatelom polskim i cudzoziemcom, osobom prawnym oraz organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom - w tym podmiotom gospodarczym, które w sposób widoczny
i niepodważalny przyczyniły się do rozwoju Powiatu Lwóweckiego.
3.       Tytuł, przyznawany jest za realizację działań o charakterze ponadgminnym.
4.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach tytuł może zostać przyznany pośmiertnie.
  
                                                                       §2.
Tytuł nadaje Rada Powiatu Lwóweckiego w formie uchwały, na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Lwóweckiego.
 
                                                                       §3.
 Z wnioskiem do Kapituły o nadanie Tytułu dla podmiotów wskazanych w §1 ust. 2 mogą wystąpić:
     1) Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego.
2) Starosta Lwówecki,
3) Komisje stałe Rady Powiatu Lwóweckiego,
4) 5 radnych Rady Powiatu Lwóweckiego,
5) organy administracji rządowej i samorządowej z terenu Powiatu Lwóweckiego,
6) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i inne podmioty – w tym    podmioty gospodarcze - o zasięgu co najmniej powiatowym,
7) co najmniej 100  mieszkańców Powiatu Lwóweckiego.
 
                                                                  §4.
Podmioty wskazane w §3 obowiązane są poinformować kandydata o zamiarze nadania tytułu oraz uzyskać jego pisemną zgodę.
 
                                                                       §5.
1.      Wniosek o nadanie Tytułu należy sporządzić na jednym z formularzy, określonych                       w załączniku Nr 1 lub Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2.      Wypełniony wniosek należy złożyć do końca października każdego roku kalendarzowego  w zamkniętej kopercie do Biura Rady Powiatu Lwóweckiego.
 
                                                                       §6.
W danym roku kalendarzowym przyznaje się maksymalnie pięć Tytułów.
 
                                                                       §7.
1.      Złożone wnioski o nadanie Tytułu podlegają ocenie przez Kapitułę Tytułu.
2.      W skład Kapituły Tytułu wchodzą:
     1) Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego – Przewodniczący Kapituły,
     2) Starosta Powiatu Lwóweckiego lub upoważniony przez niego członek Zarządu Powiatu           Lwóweckiego,
     3) Przewodniczący stałych Komisji Rady Powiatu Lwóweckiego,
3.      W pracach Kapituły z głosem doradczym, na zaproszenie Przewodniczącego Kapituły, mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub przedstawiciel organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji lub innych podmiotów, którym przyznano Tytuł, w poprzednim roku kalendarzowym,
4.      Kapituła Tytułu działa w oparciu o Regulamin pracy Kapituły Tytułu, stanowiący załącznik Nr  3 do niniejszego Regulaminu.
5.      Przewodniczący Kapituły Tytułu ocenione wnioski wraz z uzasadnieniem i projektem uchwały o nadanie Tytułu przedstawia Radzie Powiatu Lwóweckiego.
 
 
                                                                       §8.
Wręczenie Tytułu odbywa się w sposób uroczysty na sesji Rady Powiatu Lwóweckiego                 w terminie i miejscu ustalonym przez Przewodniczącego Rady.
 
                                                                       §9.
Wręczenia Tytułu w imieniu Rady dokonuje Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący oraz Starosta Lwówecki lub Wicestarosta.
 
                                                                       §10.
1.      Nadanie Tytułu łączy się z    wręczeniem laureatowi aktu nadania Tytułu.
2.       Wzór  aktu nadania Tytułu stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 
                                                                      §11.
Uhonorowanym tytułem „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” osobom fizycznym przysługują następujące przywileje:
1)      używania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”.
2)      uczestniczenia na prawach Honorowego Gościa we wszystkich sesjach Rady Powiatu oraz w innych uroczystościach organizowanych przez Powiat Lwówecki.      
 
                                                                      §12.
Uhonorowanym tytułem „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, fundacjom oraz innym podmiotom – w tym podmiotom gospodarczym – przysługuje prawo wpisu do „Księgi Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”.
 
                                                                       §13.
Tytuł może być przyznany tej samej osobie fizycznej lub organizacji społecznej, stowarzyszeniu, fundacji i innemu podmiotowi - w tym podmiotowi gospodarczemu - tylko jeden raz.
 
                                                                       §14.
Pozbawienie podmiotu wymienionego w §1 ust. 2 przez Radę Powiatu Lwóweckiego Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” może nastąpić na wniosek Kapituły Tytułu:
1) w razie stwierdzenia, że wyróżniony Tytułem dopuścił się czynu, wskutek którego stał się
    niegodny Tytułu,
2) w przypadku prawomocnego skazania osoby fizycznej wyróżnionej Tytułem na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych.
 
                                                                       §15.
Obsługę techniczną Kapituły Tytułu oraz ewidencję nadanych Tytułów prowadzi Biuro Rady Powiatu Lwóweckiego.


 
R E G U L A M I N P R A C Y  K A P I T U Ł Y


       Kapituła stoi na straży powagi i godności zaszczytnego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”, który nadawany jest w dowód szczególnego uznania i wyróżnienia za wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu Lwóweckiego i rozsławiania jego imienia.
1. W skład Kapituły wchodzą osoby wymienione w § 7 ust. 2 Regulaminu Nadawania Tytułu.
2. Członkowie Kapituły uczestniczą w jej pracach społecznie.
3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Kapituły dokonują spośród siebie wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Kapituły.
4. Posiedzenia Kapituły zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Kapituły, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
5. Każdy z członków Kapituły informowany jest o terminie i miejscu posiedzenia mailem, telefonicznie, listownie lub w inny sposób, co najmniej na 7 dni przed planowanym spotkaniem.
6. Dla ważności podejmowanych rozstrzygnięć konieczna jest obecność co najmniej połowy składu Kapituły, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
7. Rozstrzygnięcia i ustalenia Kapituły zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
8. Do zadań Kapituły należy:
1) analiza wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,
2) w przypadku gdy wniosek został złożony z uchybieniem przepisów obowiązującego Regulaminu nadawania tytułu, Kapituła występuje do wnioskodawcy o jego uzupełnienie,,
3) przedkładanie zaopiniowanych wniosków wraz z uzasadnieniem Radzie Powiatu Lwóweckiego,
4) występowanie do Rady Powiatu o pozbawienie Tytułu w razie stwierdzenia, że Osoba - Podmiot uhonorowany tytułem dopuściły się czynu, wskutek którego stali się niegodnym tytułu.
9. Z posiedzeń Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje prowadzący obrady i Sekretarz Kapituły.

 
 
Pliki powiązane z artykułem:
dokumenty do wykorzystania.docx (1965)
 
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional