DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wspieranego z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2013 roku
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Zarząd Powiatu Lwóweckiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wspieranego z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2013 roku
 
I.       Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację    
1.     Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (przewidywana wysokość środków 4 500,00):
a)      edukacja ekologiczna prowadzona w zakresie ochrony środowiska, promocji zachowań proekologicznych,
b)      ochrona zagrożonych gatunków.
   
II.     Zasady przyznawania dotacji
 
1.     Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami).
2.     Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ww. ustawy.
3.     Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może zmienić kosztorys zmniejszając wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie oraz zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.
4.     Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 
III. Termin i warunki realizacji zadania
 
1.      Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert następuje po zawarciu umowy i kończy
się najpóźniej z dniem 31 grudnia 2013 roku. 
  1. Podmiot realizujące zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe) poprzez media, ustną informację, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Lwówecki.
  2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.
  3. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.
 
 
IV. Termin i warunki składania ofert
1.     Oferty dotyczące realizacji zadnia należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, pierwsze piętro, tel. 782 36 50-51, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00,
w pozostałe dni w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie do dnia 9 kwietnia 2013 roku. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie.
2.      Oferty muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
3.      Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli, należy dołączyć :
                 a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami, inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności;
                b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (w przypadku podmiotów działających krócej - za okres działalności);
                 c) statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu, niż odpis z KRS;
                d) inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty
na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy
w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;
                 e) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie partnera);
                 f) załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione.
W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;
                 g) w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu wymaganych załączników ze wskazaniem w której kopercie
się znajdują.
 
V.    Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert
  1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej 14 dni od terminu składania ofert.
  2. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego.
  3. Komisja Konkursowa zostanie powołana uchwałą Zarządu Powiatu Lwóweckiego. Tryb powoływania i zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert określa pkt. XII „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie na lata 2013-2015” (Uchwała Nr XXIII/131/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 października 2012 roku w związku z Uchwałą Nr XXV/138/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 grudnia 2012 roku. )
4.Decyzja o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Lwóweckiego.
5.Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
6.Oferta, która nie będzie spełniała formalno-prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
 
 
 
 
 
VI. Kryteria wyboru ofert
 
1.     Możliwość realizacji zadania publicznego,
2.     Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3.     Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
4.     W przypadku wsparcia - uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5.     Planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
6.     Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 
Zarząd weźmie pod uwagę ponadto następujące kryteria:
 
· zgodność oferty z przedmiotem konkursu,
· atrakcyjność form projektu,
· szeroki zasięg oddziaływania społecznego –wysoka liczba odbiorców projektu,
·  możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w projekcie.
 
VII. Wysokość środków przeznaczona na zadania w poprzednim roku
 
 
1.    Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 5 000,00 zł.
 

 
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional