DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA SPÓŁKI
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Zgromadzenie Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lwówku Śląskim (zwanego dalej: Spółką) ogłasza konkurs na członka zarządu z powołaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki (znanego dalej Prezesem Spółki).

 

I. WYMAGANIA W OFERCIE:

1. Kandydat na Prezesa Spółki powinien wykazać się:

1)       co najmniej ukończeniem studiów pierwszego stopnia i posadaniem tytułu licencjata;

2)       co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą lub finansami, prawem gospodarczym, doradztwem gospodarczym, zarządzniem lub nadzorem właścicielskim, bądź wykazać się doświadczeniem branżowym związanym z działalnością spółki;

3)       wiedzą o działaności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;

4)       korzystaniem z pełni praw publicznych i posiadaniem pełnej zdolności do czynnosci prawnych;

5)       znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

6)       nie podlegać określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego;

7)       niekaralnością za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art 587, art 590 i art 591 kodeksu spółek handlowych.

 

2. Kandydat na Prezesa Spółki składa:

1)       życiorys zawodowy którego wzór stanowi Załącznik nr 1;

2)       dyplom ukończenia studiów wyższych;

3)       świadectwa pracy,albo zaświadczenie potwierdzające staż pracy, w przypadku, gdy stosunek pracy nadal trwa lub ich kopie (potwierdzone przez składającego za zgodność z oryginałem);

4)    inne osiągnięcia, dokumenty, listy, referencje, dyplomy i opinie potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności związane z przedmiotem niniejszego konkursu;

5)       oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do zarządu spółki z udziałem Powiatu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2;

7)       oświadczenie o korzytaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynnosci prawnych;

8)       oświadczenie kandytana na Prezesa Spółki, którego wzór stanowi Załączniknr 3;

9)       zaświadczenie o niekarnalności lub oświadczenie dotyczące niekarnalności, stanowiące Załącznik nr 4;

10)   klauzulę inforamcyjną wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, których wzór stanowi Załącznik nr 5;

11)   Klauzulę poufności Załącznik nr 6;

12)   informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w ustawie o ujawnianiu informacji o dokumetnach orp  ganów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – wymóg ten dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku.

 

3. Kandydat może załączyć inne dokumenty związane z konkursem. Dokumenty mogą być złożone w kopiach poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem. Wszystkie oświadczenia powinny zostać opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem kandydata. Na prośbę Zgromadzenia Wspólników Spółki kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Prezesem Spółki może zostać tylko osoba, która spełnia określone przepisami prawa kryteria dotyczące ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

 

Oferta niespełniająca powyższych wymagań lub złożona po wyznaczonym terminie nie będzie podlegała rozpatrzeniu, a kandydat nie weźmie udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

 

 II. SKŁADANIE OFERT:

  1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie pisemnej oferty, w zaklejonej, nieopisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem :

 

” Oferta na funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lwówku Śląskim

NIE OTWIERAĆ ”

 

2. Pisemne oferty (zgłoszenia) kandydatów należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, w terminie do dnia 18 kwietnia 2019 roku, do godz. 15.00 (II. piętro, Sekretariat ). Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu pod wyżej wskazany adres.

 

3. Złożona oferta nie podlega zwrotowi.

 

 III. PROCEDURA WYBORU:

 1. Konkurs obejmuje II etapy:

1)       etap I –ocenę formalno-prawną złożonych ofert;

2)       etap II –przedstawienie koncepcji, rozmowę kwalifikacyjną, rozstrzygnięcie konkursu.

 

2. Zgromadzenie Wspólników niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert  zawiadamia telefonicznie lub pisemnie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie na Prezesa Zarządu, o zakwalifikowaniu do II etapu postępowania konkursowego i obowiązku dostarczenia Koncepcji funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki.

 

3. Kandydat zakwalifikowany do II etapu postępowania konkursowego przedstawia koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki.

4. W celu opracowania koncepcji wymienionej w ust. 3 kandydat zakwalifikowany do II etapu może uzyskać następujące informacje o Spółce:

 

a) aktualny wypis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki,

b) umowę Spółki,

c) sprawozdanie finansowe za rok 2016-2017,

d) informację o organizacji Spółki,

 

5. Potrzebne informacje do opracowania koncepcji kandydat na Prezesa Zarządu Spółki może uzyskać w Wydziale Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Lwówku  Śląskim ul. Szpitalna 4.

6. Pisemną koncepcję kandydat składa Zgromadzeniu Wspólników, w zaklejonej kopercie z adresem nadawcy z napisem:

„Koncepcja funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lwówku Śląskim – Nie otwierać”

 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, lub przesyła na adres Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski (decyduje data wpływu do urzędu), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2019r. do godz. 13.00.

7. Niedostarczenie koncepcji w terminie wymienionym w ust. 6 jest podstawą wykluczenia kandydata z II etapu postępowania konkursowego.

 

8. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone na Zgromadzeniu Wspólników w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

9. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien zostać powiadomiony, co najmniej 2 dni przed terminem rozmowy - telefonicznie lub drogą elektroniczną.

10. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w konkursie.

 

11. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania Spółką oraz odpowiada na pytania członków Zgromadzenia Wspólników oraz zaproszonych ekspertów, którzy ocenią kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

12. Zgromadzenie Wspólników Spółki, biorąc pod uwagę oceny wyników rozmowy kwalifikacyjnej, dokona wyboru kandydata na Prezesa Zarządu Spółki.

 

13. Zgromadzenie Wspólników może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć rozpatrywanie ofert bez rozstrzygnięcia.


Więcej informacji: 
https://bip.powiatlwowecki.pl/

Pliki powiązane z artykułem:
zalacznik_nr_1__zyciorys_zawodowy.docx (104)
zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_zgodzie_na_powolanie_do_zarzadu.docx (95)
zalacznik_nr_3__oswiadczenie_kandydata.docx (91)
zalacznik_nr_4__oswiadczenie_o_niekaralnosci.docx (89)
zalacznik_nr_5__klauzula_informacyjna_rodo_i_oswiadczenie.docx (89)
zalacznik_nr_6__klauzula_poufnosci.docx (91)
 
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional